ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
Απολογισμός 2014 Έγκριση απολογιστικών στοιχείων 1605606546.pdf
Ισολογισμός 2014 Ισολογισμός 1605606947.pdf