ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
Προϋπολογισμος 2016 Προϋπολογισμός 1605608398.pdf