ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
Ισολογισμός 2017 Έγκριση ισολογισμού 1605606583.pdf
Απολογισμός 2017 Απολογισμός 1605608191.pdf
Προϋπολογισμος 2017 Προϋπολογισμός 1605608454.pdf
Ισολογισμός 2017 Ισολογισμός 1605628210.pdf