ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
Απολογισμός 2018 Απολογισμός 1605608143.pdf
Ισολογισμός 2018 Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων 1605628145.pdf
Ισολογισμός 2018 Ισολογισμός 1605628367.pdf
Ισολογισμός 2018 Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων 1605628403.pdf