ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΙΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ